Gelieve de gebruiksvoorwaarden van deze website aandachtig te lezen alvorens ze te doorbladeren. Door verbinding te maken aanvaardt u de hierna vermelde voorwaarden zonder voorbehoud.

UITGEVER VAN DE WEBSITE

De communicatiedienst van de stad Boulogne-sur-Mer

Place Godefroy de Bouillon

B.P. 729

62 321 Boulogne-sur-Mer Cedex

+33 (0)3 21 87 80 80

mairie@ville-boulogne-sur-mer.fr

PUBLICATIEVERANTWOORDELIJKE

Frédéric CUVILLIER, burgemeester van Boulogne-sur-Mer.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website wordt beheerd volgens het Franse recht. Het gebruik ervan valt onder deze algemene voorwaarden, waarvan u kennis heeft genomen en die u heeft aanvaard. Deze algemene voorwaarden kunnen op eender welk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De stad Boulogne-sur-Mer kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor een verkeerd gebruik van deze dienst.

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De stad van Boulogne-sur-Mer kan deze gebruiksvoorwaarden op eender welk ogenblik wijzigen en bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving, met name om ze aan te passen aan de evoluties van de website.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle inhoud van deze website, inclusief, maar niet beperkt tot, de grafische vormgeving, afbeeldingen, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gif’s en pictogrammen en hun vormgeving is exclusieve eigendom van de stad Boulogne-sur-Mer, uitgezonderd de merken, logo’s of inhoud die toebehoren aan andere partnerbedrijven of auteurs. Elke vorm van  reproductie, verdeling, wijziging, aanpassing, doorgifte of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de stad Boulogne-sur-Mer. Een dergelijke voorstelling of reproductie, op eender welke manier, wordt beschouwd als namaak volgens het Wetboek van de Intellectuele Eigendom, op straffe van de artikelen L.3335-2. De niet-naleving van dit verbod is een overtreding waarvoor de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de dader kan ingeroepen worden. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud een rechtsvordering instellen tegen hem.

De gebruikers en bezoekers van de website kunnen een hyperlink instellen naar deze website, op voorwaarde dat deze link in een nieuw venster wordt geopend, meer bepaald de opening van deze website in een kader (“framing”), behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de stad Boulogne-sur-Mer.

Bovendien werd er voor de vormgeving van deze website een beroep gedaan op externe bronnen, van wie de rechten werden verworven door de stad Boulogne-sur-Mer of van wie de gebruiksrechten te ontlenen zijn:

Foto’s: David SAINTGEORGE

HOSTING

Agence Digitale

181, Avenue de Verdun

83340 – Le Cannet des Maures

+33 (0)4 94 85 22 96

www.agence-digitale.com 

HYPERTEKSTKOPPELINGEN

De websites van de stad Boulogne-sur-Mer kunnen leiden naar andere websites of bronnen die beschikbaar zijn op internet.

De uitgever heeft geen enkel middel om de websites waarnaar verwezen wordt op zijn websites te controleren en is ook niet verantwoordelijk of garant voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en externe bronnen. Hij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van eender welke aard die voortvloeit uit de inhoud van deze websites of externe bronnen en, met name, van inlichtingen, producten of diensten die deze websites voorstellen, noch voor eender welk gebruik dat mogelijk is vanaf deze websites. De risico’s die gepaard gaan met dit gebruik zijn volledig voor rekening van de internetgebruiker, die met hun gebruiksvoorwaarden moet instemmen.

Pin It on Pinterest